โทร 044-233000 ต่อ 5296

ทำไมต้อง สถาบันสหสรรwศาสตร์

การเรียนที่สถาบันสหสรรพศาสตร์ เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ในการสร้างคนสู่งานกับสถาบันที่บูรณาการองค์ความรู้ทุกศาสตร์ในที่เดียวกัน พร้อมจัด การศึกษาเพื่อการสร้างการเรียนรูปตลอดชีวิตตั้งแต่ระดับประกาศนีบัตรชีพจนถึงระดับปริญญาเอก ทั้งการเรียนภาคปกติ ภาคพิเศษนอกเวลา ทั้งแบบระบบชั้นเรียนและแบบออนไลน์

สายตรงคณบดี สถาบันสหสรรwศาสตร์

ผศ.ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน