โทร 044-233000 ต่อ 5296

ทำเนียบผู้บริหาร

ผศ.ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน

คณบดีสถาบันสหสรรพศาสตร์

ดร.ทศพร ศีรษะภูมิ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.รตินันท์ เหลือมพล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ