โทร 044-233000 ต่อ 5296

ดาวน์โหลดเอกสาร


แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม

แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม ดาวน์โหลด

เอกสาร 7ส.

แผนการปรับปรุงและผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุง 2565 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มลา

แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการสำหรับลูกจ้างเงินรายได้ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการสำหรับพนักงานราชการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดาวน์โหลด
แบบหนังสือรับรองอุปสมบท ดาวน์โหลด

ประเมินการเรียนการสอน

แผนการพัฒนาคุณภาพการสอน ดาวน์โหลด