โทร 044-233000 ต่อ 5296


สถาบันสหสรรพศาสตร์ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างยิ่ง

ต่อการจากไป ของ

รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ โชติสว่าง 

อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และอธิการบดีท่านแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ข่าวอื่น ๆ