โทร 044-233000 ต่อ 5296


โครงการ “ ยุวชนอาสา การผลิตเม็ดดินตะกอนเผาบ้านโพนสูงสำหรับประยุกต์ใช้ในการเก็บรักษาความชื้นภายในโรงเรือนเพาะเห็ดนางรมแบบระเหยน้ำที่ควบคุมสภาวะภายในโรงเรือนด้วยระบบอัตโนมัติอย่างง่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลเทพ เวงสูงเนิน คณบดีสถาบันสหสรรพศาสตร์และคณะ ให้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลด้านบริการวิชาการ คลินิกเทคโนโลยี ยุวชนอาสาเกี่ยวกับระบบสมาร์ทฟาร์มในโรงเรือนเพาะเห็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกล่าวเปิดงานในโครงการ
“ ยุวชนอาสา การผลิตเม็ดดินตะกอนเผาบ้านโพนสูงสำหรับประยุกต์ใช้ในการเก็บรักษาความชื้นภายในโรงเรือนเพาะเห็ดนางรมแบบระเหยน้ำที่ควบคุมสภาวะภายในโรงเรือนด้วยระบบอัตโนมัติอย่างง่าย ”
วันที่ 2-6 ตุลาคม 2566 ณ บ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


gallery
gallery
gallery

ข่าวอื่น ๆ