โทร 044-233000 ต่อ 5296


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery

ข่าวอื่น ๆ