โทร 044-233000 ต่อ 5296


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 9/2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566

ข่าวอื่น ๆ