โทร 044-233000 ต่อ 5296


ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีสถาบันสหสรรพศาสตร์

จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๖

ข่าวอื่น ๆ